Korekty faktur i korekty VAT-7 pierwotne i rozliczane na bieżąco

Zmieniające się zasady korygowania faktur VAT powodują, że nie zawsze niezbędnym będzie doręczenie dokumentu korygującego nabywcy towaru lub usługi. Podobnie nie będzie trzeba każdorazowo posiadać tej faktury dla korygowania podatku VAT odliczonego.

Koryguję fakturę zmniejszając jej wartość podatku do zapłaty

W przypadku wystawienia faktury korygującej zmniejszającej początkową wartość podatku do zapłaty, zmniejszenia dokonać należy na bieżąco pod warunkiem posiadania, do dnia upływu terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres, w którym dokonuje  się zmniejszenia, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługi.

W przypadku, gdy potwierdzenie takie otrzyma się po terminie do złożenia deklaracji VAT za okres, w którym wystąpiła podstawa korekty, odliczenia dokonuje się za okres, w którym takie potwierdzenie otrzymano.

W przypadku, gdy nastąpiła nieudana próba doręczenia, od 2014 r. możliwe jest również zmniejszenie podatku naliczonego pod warunkiem, że podatnik mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej nie doręczył jej nabywcy, a posiada informację o tym, że nabywca został poinformowany o faktycznym przebiegu przeprowadzonej transakcji. W takim przypadku obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione te przesłanki.

Uruchom program fillUp online i rozlicz nie tylko VAT-7 ale ponad 4.500 druków 
W programie fillUp zweryfikujesz wygodnie wszystkich kontrahentów jednocześnie i sprawdzisz kilkanaście punktów poprawności pliku JPK_VAT przed jego wysyłką. W JPKomacie fillUp kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillUp, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK oraz deklarację VAT-7 lub VAT-7K do urzędu skarbowego. Pobierz program fillUp na komputer i sprawdź 30 dni za darmo >>

Dla ujęcia korekty zmniejszającej wartość podatku, posiadanie potwierdzenia otrzymania faktury korygującej  nie jest konieczne również w przypadku, gdy dochodzi do:

  • eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
  • dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
  • sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług porządkowych wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Koryguję fakturę zwiększając wartość podatku

W przypadku wystawienia faktury korygującej zwiększającej wartość podatku, jej ujęcia należy dokonać wstecznie w deklaracji, w której wystąpiła pierwotna transakcja, której korekta dotyczy. Wyjątkiem są sytuacje, w których dochodzi do czynności zaistniałej po dokonaniu danej transakcji, z której wynika obowiązek dokonania korekty podatku i zwiększenia jego wartości. Sytuacja taka ma miejsce np. naliczania już w chwili sprzedaży rabatów, których wystąpienie zależy od zrealizowania po określonym czasie warunków tego rabatu. U podatników, którzy takich warunków nie dotrzymają występuje obowiązek skorygowania faktur i usunięcia z nich wartości otrzymanego rabatu w terminie, w którym mieli oni spełnić warunki ich przyznania. 

Otrzymuje fakturę zmniejszającą wartość podatku do odliczenia

Otrzymywane faktury korygujące (zmniejszające wartość podatku do odliczenia) należy ujmować w deklaracjach VAT na bieżąco (w okresie ich otrzymania). Możliwe jest również ujęcie ich w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych, następujących po okresie, w którym otrzymano fakturę korygującą, lub na zasadzie korekty w okresie 5 lat licząc od początku roku ich otrzymania.

Jeżeli podatnik otrzymujący fakturę nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

W przypadku, gdy podatnik, mimo udokumentowanej próby dostarczenia mu faktury korygującej zmniejszającej kwotę podatku do odliczenia, nie otrzymał jej, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dowiedział się o warunkach, na jakich transakcja została zrealizowana. W takim przypadku nie tyle faktura, co informacja o zrealizowaniu transakcji będzie podstawą dokonania korekty.

Otrzymuję fakturę podwyższającą wartość podatku do odliczenia

W przypadku faktur podwyższających wartość odliczanego VAT fakturę należy ująć w okresie, w którym u dostawcy powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu, nie wcześniej niż w okresie otrzymania tej faktury korygującej.

Możliwe jest również ujęcie ich w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych, następujących bezpośrednio po okresie, w którym otrzymano fakturę korygującą lub na zasadzie korekty w okresie 5 lat licząc od początku roku ich otrzymania.

Korekta deklaracji VAT-7

Podatnik, który koryguje informacje zawarte na deklaracji, musi złożyć ponownie deklarację VAT-7 (lub odpowiednio VAT-7K, VAT-7D) zaznaczając w treści druku w pozycji „cel złożenia deklaracji', że jest to korekta, a nie złożenie deklaracji.

Korekta powinna być złożona łącznie z drukiem ORD-ZU, w której podatnik wskazuje przyczynę złożenia korekty. Przyczyna może być dowolna, np. błąd obliczeniowy, błąd danych, nieujęcie dokumentu, błędne jego ujęcie itd. Istotne jest samo wskazanie błędu, zgodnie ze stanem faktycznym, który miał miejsce.

Możliwe jest, że korekta dotycząca ubiegłych okresów zwiększa wartość różnicy podatku należnego i naliczonego, powodując podwyższenie podatku do zapłaty. Różnica powinna być w takim przypadku wpłacona niezwłocznie po złożeniu korekty. Jeżeli różnica zostanie wpłacona w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty – odsetki za zwłokę pobierane są w niższej wartości – 75% wartości podstawowej.

Uprawnienie do skorygowania deklaracji:

  • ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą;
  • przysługuje nadal po zakończeniu:
    • kontroli podatkowej,
    • postępowania podatkowego - w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Archiwalne wersje deklaracji VAT-7 >