Zwrot VAT czy przeniesienie na kolejny okres

Podatnik, u którego podatek należny za dany okres jest niższy niż podatek naliczony, podlegający odliczeniu, w deklaracji VAT-7 wykaże nadpłatę podatku, która może podlegać zaliczeniu na rzecz przyszłych zobowiązań w podatku (czyli przeniesieniu na kolejne okresy rozliczeniowe lub też zwrotowi na jego rzecz na podany przez podatnika rachunek bankowy.

Zwrot następuje w terminie:

 • 60 dni lub w terminie przyspieszonym
 • 25 dni – w przypadku wniosku:
  • rozliczonego na rachunek VAT podatnika (w tym przypadku wystarczy wniosek w deklaracji VAT) albo,
  • po spełnieniu szeregu dodatkowych warunków.

Jeśli podatnik nie chce zwrotu na rachunek VAT, wówczas spełnić musi następujące warunki:

 • kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji, wynikają z
  • faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym,
  • innych faktur dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł
  • dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji celnych - importowych i zostały przez podatnika zapłacone,
  • importu towarów rozliczanego zgodnie z  33a ustawy o VAT (procedura uproszczona), wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,
 • kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł
 • podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
 • podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:
  • był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
  • składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT-7 lub VAT-7K.

W przypadku weryfikacji poprawności rozliczenia VAT, możliwe jest wydłużenie wszystkich powyższych terminów.

Podatnikom dokonującym dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i niedokonującym sprzedaży opodatkowanej (na terytorium kraju) przysługuje zwrot w terminie 60 dni.

Natomiast, gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, podatnikowi przysługuje, na jego umotywowany wniosek złożony wraz z deklaracją podatkową, zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium kraju lub poza tym terytorium, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia, a na wniosek – w terminie 60 dni jeśli dodatkowo podatnik przedłoży zabezpieczenie majątkowe.

Wystąpienie o zwrot i przyspieszony zwrot podatku nastepuje na podstawie danych zawartych w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Wnioski nie muszą być w żaden sposób uzasadniane lub motywowane.