Zwrot VAT czy przeniesienie na kolejny okres

Podatnik, u którego podatek należny za dany okres jest niższy niż podatek naliczony, podlegający odliczeniu, w deklaracji VAT-7 wykaże nadpłatę podatku, która może podlegać zaliczeniu na rzecz przyszłych zobowiązań w podatku (czyli przeniesieniu na kolejne okresy rozliczeniowe lub też zwrotowi na jego rzecz na podany przez podatnika rachunek bankowy.

Zwrot następuje w terminie:

  • 60 dni lub w terminie przyspieszonym
  • 25 dni – w przypadku wniosku wynikającego z faktur w całości zapłaconych lub wynikających z dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji o procedurach uproszczonych w imporcie, a podatek z nich został przez podatnika zapłacony oraz wynikających z tytułu importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji.

W przypadku weryfikacji poprawności rozliczenia VAT, możliwe jest wydłużenie tych terminów.

Dodatkowo, podatnikom dokonującym dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i niedokonującym sprzedaży opodatkowanej (na terytorium kraju) przysługuje zwrot w terminie 60 dni na ich umotywowany wniosek.

Natomiast, gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, podatnikowi przysługuje, na jego umotywowany wniosek złożony wraz z deklaracją podatkową, zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium kraju lub poza tym terytorium, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia, a na umotywowany wniosek – w terminie 60 dni.