Uwaga! Zmiany w VAT w trakcie 2019 r.

Jesienią 2019 r. (w przeważającej części od 1 września 2019 r.) wejdą w życie zmiany w podatku VAT, które mają za zadanie uszczelnić system podatkowy i zapewnić większą stabilność wpływów z podatku od towarów i usług.

Zwolnienie podmiotowe w VAT (zwolnienie ze względu na wielkość sprzedaży)

Podatnicy mają możliwość korzystać ze zwolnienia z VAT do limitu sprzedaży opodatkowanej 200.000 zł rocznie. Występuje szereg dostaw i usług, które uniemożliwiają korzystania z takiego zwolnienia z VAT, zmuszając do rejestracji i opłacania podatku od pierwszej dokonanej czynności. Do dotychczasowego katalogu dołączają kolejne dostawy i usługi:

Czynności uniemożliwiające korzystanie ze zwolnienia z VAT do 1 września 2019 r. do limitu 200.000 zł rocznie

Dodatkowe czynności upoważniające do zwolnienia – od 1 września 2019 r.

Dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy o VAT (m.in. srebro, złoto, platyna nieobrobione, nakrycia stołowe, sztućce itp. srebrzone inaczej niż platerowane, wyroby z bursztynu, wyroby jubilerskie, biżuteria artystyczna, odpady zawierające metale szlachetne)

Podatnicy dokonujący dostaw na odległość (sprzedaż internetowa) niektórych towarów wrażliwych na oszustwa (m.in. preparaty kosmetyczne i toaletowe, sprzęt elektroniczny i elektryczny, rtv i agd);

Dostawy towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem:

·      energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),

·      wyrobów tytoniowych,

·      samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika do środków trwałych podlegających amortyzacji,

Podatnicy dokonujący sprzedaży hurtowej i detalicznej części do pojazdów samochodowych i motocykli

Dostawy budynków, budowli lub ich części, w przypadkach stosowania zwolnienia z VAT przy tych czynnościach

Podatnicy świadczący usługi ściągania długów.

Dostawy terenów budowlanych,

 

Dostawy nowych środków transportu;

Podatnicy świadczący usługi prawnicze,

Podatnicy świadczący usługi w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,

Podatnicy świadczący usługi  jubilerskie;

Podatnicy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Uruchom program fillUp online i rozlicz nie tylko VAT-7 ale ponad 4.500 druków 
W programie fillUp zweryfikujesz wygodnie wszystkich kontrahentów jednocześnie i sprawdzisz kilkanaście punktów poprawności pliku JPK_VAT przed jego wysyłką. W JPKomacie fillUp kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillUp, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK oraz deklarację VAT-7 lub VAT-7K do urzędu skarbowego. Pobierz program fillUp na komputer i sprawdź 30 dni za darmo >>


Indywidualny rachunek podatkowy dla każdego do wpłaty PIT, CIT, VAT i innych podatków

Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku od towarów i usług, innych podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych odbywać się będzie na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego. Taki sam rachunek otrzyma również płatnik, który będzie musiał korzystać z niego w związku z wpłatami zaliczek na podatek oraz podatku za osoby trzecie. Indywidualny rachunek podatnika i płatnika funkcjonował będzie od 1 stycznia 2020 r.

Pierwsze zasiedlenie nieruchomości a zwolnienie z VAT

Zwolnieniu z VAT do tej pory podlegali m.in. podatnicy dokonujący dostawy budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem jednak gdy:

  • dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  • pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Podobnie zwolnieniu podlegała do 1 września 2019 r. dostawa budynków, budowli lub ich części nieobjęta powyższym zwolnieniem, pod warunkiem że:

  • w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  • dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów. 

Jednak zgodnie z orzecznictwem TSUE, przepisy dyrektywy VAT sprzeciwiają się przepisom krajowym, które uzależniają zwolnienie z VAT w związku z dostawą budynków od spełnienia warunku, zgodnie z którym pierwsze zasiedlenie tych budynków następuje w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu. Przepisy dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one temu, aby takie przepisy krajowe uzależniały owo zwolnienie od warunku, zgodnie z którym w wypadku „ulepszenia” istniejącego budynku poniesione wydatki nie mogą przekroczyć 30% początkowej wartości tego budynku, o ile rzeczone pojęcie „ulepszenia” jest interpretowane w taki sam sposób jak pojęcie „przebudowy” zawarte w art. 12 ust. 2 dyrektywy VAT, to znaczy tak, że:

  • odnośny budynek powinien być przedmiotem istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany jego wykorzystania lub
  • w celu znaczącej zmiany warunków jego zasiedlenia.

W efekcie pierwsze zasiedlenie nie musi być związane z czynnością opodatkowanągdyż takie stanowisko nie znajduje oparcia w treści przepisów Dyrektywy 2006/112/WE. Dostawa (np. sprzedaż, nieodpłatne przekazanie) zajętego do używania, ulepszonego budynku, po dwóch latach powinna być zwolniona z VAT. Jednocześnie jeśli dojdzie do dostawy budynku ulepszonego w stopniu mniejszym niż 30% przed 2 laty od czynności niepodlegającej opodatkowaniu (np. wybudowaniu) – to zwolnienie z VAT również powinno znaleźć zastosowanie.

Dodatkowe zobowiązanie w VAT będzie można obniżyć do 15% kwoty zaległości

Obecnie gdy stwierdzi się, że podatnik nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego albo w złożonej deklaracji podatkowej wykazał:

  • kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej,
  • kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej,
  • kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe wyższą od kwoty należnej,
  • kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, zamiast wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego,

- wówczas oprócz odpowiedniej kwoty podatku, ustalane jest dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% wskazanej kwoty. Zgodnie z nowymi przepisami możliwe będzie obniżenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15 proc. w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej po wszczęciu kontroli celno-skarbowej. Obecnie zachętą do korekty jest obniżenie tej kwoty ale do 20%. 

Faktury VAT

Zmiany obejmą również zasady wystawiania faktur, których podstawą jest paragon fiskalny. Modyfikacji ulegną także warunki korzystania z takich faktur.