Zmiany w podatku VAT oraz w zasadach sporządzania deklaracji VAT-7 w 2015 r.

Zmiany wprowadzane w 2015 r. wpływać będą na zasady sporządzania deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K i VAT-7D. Nowelizacje obejmą szeroki zakres przepisów, które w konsekwencji wpłyną na kwestię deklarowanych podstaw opodatkowania oraz podatku do zapłaty za poszczególne okresy rozliczeniowe.

Sprzedaż mieszana, czyli deklaracje VAT z częściowym odliczeniem podatku

Najdonioślejszą, choć będącą na dzień 1 stycznia 2015 r. w fazie projektu, jest nowelizacja zakładająca ustalanie nowych zasad proporcji VAT. Dokonywać będzie się jej wstępnie z początkiem sprzedaży w porozumieniu z naczelnikiem urzędu skarbowego a następnie z końcem roku będzie ona korygowana według stanu faktycznie występującego. Podatnicy prowadzący sprzedaż mieszaną będą więc wprowadzali do deklaracji podatkowych wyłącznie VAT na zasadach uzgodnionych wstępnie z naczelnikiem urzędu skarbowego. Po zakończeniu roku deklaracja będzie sporządzana zgodnie z ostatecznym obliczeniem sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.

Ustalenie pierwotnej proporcji opierać się będzie o dane i wyjaśnienia podatnika co do realizowanej przez niego sprzedaży. W przypadku przyjęcia metody niereprezentatywnej lub niezgodnej z metodą ustalaną przez naczelnika urzędu skarbowego, ten ostatni będzie miał możliwość wszcząć postępowanie podatkowe. Wyjątkowo, taka możliwość nie wystąpi, gdy naczelnik uzgadniając z podatnikiem warunki rozliczania sprzedaży, uzna metodę wskazaną przez podatnika za prawidłową.

Usługi elektroniczne, nadawcze lub telekomunikacyjne – zmiana miejsca opodatkowania

W przypadku świadczenia powyższych usług, wykonywanych na rzecz konsumentów od 2015 r. podatnik zobowiązany jest rozliczyć podatek w kraju w którym konsumenci posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.
W ramach procedury szczególnej podatnik, zamiast składać deklaracje podatkowe i rejestrować się dla celów podatku w wielu krajach Unii Europejskiej, może rozliczać VAT w państwie członkowskim, w którym posiada:

  • siedzibę działalności gospodarczej albo
  • stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, albo
  • stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i które wybiera w celu złożenia zgłoszenia, jeżeli nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, ale posiada więcej niż jedno stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej.

W konsekwencji, w przypadku wyboru opodatkowania usługi w innym kraju podatnik pomija takie transakcje w ewidencjach VAT oraz nie wykazuje ich w deklaracji podatkowej, gdyż nie wpływają one na ustalenie przedmiotu lub podstawy opodatkowania podatkiem. Odpowiednio wybór procedury szczególnej i obowiązek składania deklaracji VAT-MOSS nie zobowiązuje do deklarowania tych czynności dodatkowo w deklaracji VAT-7. Druki są w stosunku do siebie rozłączne i nie należy wskazywać w nich tych samych transakcji.

Z procedury VAT-MOSS korzystać mogą również podmioty zagraniczne, nieposiadające siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, wykonujące czynności podlegające opodatkowaniu VAT na terytorium Unii Europejskiej. Również takie podmioty, rejestrując procedurę na terytorium RP nie muszą korzystać ze standardowych deklaracji VAT-7/7K/7D.

Ulga za złe długi

Projektowana jest niewielka zmiana zasad rozliczania ulgi za złe długi, której wykorzystanie powoduje korekty deklaracji VAT.

Zgodnie z propozycją, przepisów nakładających obowiązek skorygowania przez dłużnika uprzednio odliczonego podatku naliczonego nie stosuje się, gdy dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji na ostatni dzień okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności należności wynikającej z faktury.

Odwrotne obciążenie, nowe towary do opodatkowania w deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D

W pozycjach druków VAT-7K/VAT-7K/VAT-7D obejmujących transakcje, dla których podatnikiem jest nabywca w 2015 r. wykazywać będzie trzeba nowe transakcje. Odwrotne obciążenie obejmie bowiem również:

  • złoto w postaci surowca lub półproduktu o próbie 325/1000 lub większej oraz złoto inwestycyjne w sytuacji, gdy podatnik skorzystał z opcji jego opodatkowania,
  • blachy sklasyfikowane jako „arkusze żeberkowane ze stali niestopowej”,
  • telefony komórkowe, w tym smartfony.

Odwrotne obciążenie ma mieć zastosowanie wyłącznie do mniejszej niż obecnie liczby czynności, a to ze względu na wprowadzenie limitów transakcji objętych tą procedurą. O ile zmiana przepisów wejdzie w życie, odwrotne obciążenie dotyczyć będzie wyłącznie:

  • dostaw na rzecz podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni (wyłączeni będą podatnicy VAT zwolnieni ze względu na realizowany obrót jak i wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku)
  • dostaw towarów dla których wartość dostawy na rzecz jednego podatnika nabywcy w danym dniu, bez kwoty podatku przekracza kwotę 20.000 zł obniżenie zapłaty po dniu dokonania dostawy nie będzie mieć wpływu na określenie podatnika obowiązanego do rozliczenia podatku od tych dostaw.

Inne zmiany w podatku VAT w 2015 r.

Do równie istotnych zmian zaliczyć należy usunięcie obowiązku wydawania poświadczenia rejestracyjnego VAT-5, obciążonego opłatą skarbową 170 zł w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności opodatkowanej i złożeniem druku VAT-R, poszerzenie zakresu towarów objętych tzw. solidarną odpowiedzialnością nabywcy i sprzedawcy za nieuregulowanie podatku VAT m.in. o tablety, notebooki, laptopy i konsole do gier, usunięcie obowiązku sporządzania deklaracji VAT-23 oraz wydawania zaświadczenia VAT-25. 

fillup.pl http://fillup.pl/epcms/img/1/fillup-logotype.png fillUp to przyjazny program do formularzy, w którym znajdziesz >2000 druków. Szybko i łatwo uzupełnij dowolny druk, wzór, deklarację lub formularz! VAT-7 (15) (archiwalny) Deklaracja dla podatku od towarów i usług 4.3 5 10