Zmiany w podatku VAT 2016/2017

Przełom roku 2016 i 2017 przynosi kolejny pakiet zmian w rozliczaniu podatku od towarów i usług. Zmiany te powodują konieczność zastosowania nowych wersji deklaracji (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D), składanych do urzędu skarbowego od rozliczenia za sierpień 2016 r.

Handel wewnątrzwspólnotowy paliwami silnikowymi

Zmianie podlega opodatkowanie transakcji wewnątrzwspólnotywch nabyć paliw silnikowych, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

W przypadku ich nabycia (paliwa takie wymienione są w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, podatnik jest obowiązany wpłacać podatek nie na podstawie rozliczenia na standardowej deklaracji VAT, lecz bez wezwania naczelnika urzędu celnego. Podatek wpłaca się na rachunek izby celnej właściwej w zakresie wpłat podatku akcyzowego:

 • w terminie 5 dni od dnia, w którym towary te zostały wprowadzone do określonego we właściwym zezwoleniu miejsca odbioru wyrobów akcyzowych - jeżeli towary są nabywane wewnątrzwspólnotowo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez zarejestrowanego odbiorcę z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym;
 • w terminie 5 dni od dnia wprowadzenia tych towarów z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju do składu podatkowego;
 • z chwilą przemieszczenia tych towarów na terytorium kraju - jeżeli towary są przemieszczane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, przy czym obliczenie i wpłacenie kwoty podatku może nastąpić w terminie 5 dni od otrzymania towarów na terytorium kraju, jeżeli podatnik, najpóźniej na 3 dni robocze przed przemieszczeniem towarów na terytorium kraju, złoży do naczelnika urzędu celnego właściwego w sprawie rozliczania podatku akcyzowego zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, o którym mowa w art. 78 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.VAT-7 (17)

W związku z nabyciami wewnątrzwspólnotowymi paliw płynnych, zmianie ulegają deklaracje podatkowe dla celów podatku od towarów i usług. Z nowych wersji deklaracji korzystać będą musiały nie tylko podmioty dokonujące powyższego obrotu, lecz również pozostałe podmioty, korzystające z deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M.

W efekcie stosować będzie trzeba, nowe wersje deklaracji VAT:

Podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw płynnych muszą korzystać z nowych wersji deklaracji już od rozliczenia za sierpień 2016 r. (lub III kwartału 2016 r.). W powyższych deklaracjach podatnicy wyszczególnić muszą wewnątrzwspólnotowe nabycie paliw płynnych, jednak jego wartość nie wpływa na wartość obrotu, z tytułu którego płaci się podatek VAT na podstawie deklaracji VAT. Podatek ten opłaca się bowiem w szczególnych terminach, wskazanych powyżej.

Pozostali podatnicy, nie prowadzący wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw płynnych, z dotychczasowych formularzy mogą korzystać jeszcze do końca 2016 r.

Nadużycie prawa podatkowego – unikanie opodatkowania zmusi do naliczania VAT

Zgodnie z zasadami klauzuli o unikaniu opodatkowania, czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny.

W przypadku wystąpienia nadużycia prawa dokonane czynności wywołują jedynie takie skutki podatkowe, jakie miałyby miejsce w przypadku odtworzenia sytuacji, która istniałaby w braku czynności stanowiących nadużycie prawa. Przez nadużycie prawa rozumie się dokonanie czynności w ramach transakcji, która pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy o podatku VAT, miała zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

W konsekwencji wprowadzenia tej klauzuli podatnicy muszą być świadomi, że wykorzystanie przepisów o podatku VAT w sposób niezgodny z ich celem może skutkować dodatkowym doliczeniem podatku lub podwyższeniem podstawy opodatkowania tym podatkiem.

Elektroniczne raportowanie ewidencji VAT

Podatnicy muszą być przygotowani na sporządzanie ewidencji VAT w formie elektronicznej. Obowiązek w tym zakresie będzie zobowiązywał nie tylko do prowadzenia tych ewidencji, ale również do przesyłania ich elektronicznie za pomocą Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) – co miesiąc – do właściwego urzędu skarbowego. Elektronicznie prowadzić należy ewidencje sprzedaży i zakupu VAT. Pozostałe ewidencje (np. dla podatników zwolnionych z VAT ze względu na wielkość sprzedaży opodatkowanej do 150.000 zł rocznie) nie muszą być prowadzone elektronicznie.

Obowiązek prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży VAT elektronicznie przez wszystkie podmioty wprowadzany jest od 2018 r. Natomiast ewidencje zakupu i sprzedaży VAT prowadzone elektronicznie, udostępniają organom skarbowym:

 • od 1 lipca 2016 r. – duże podmioty,
 • od 1 stycznia 2017 r. – małe i średnie podmioty,
 • od 1 stycznia 2018 r. – mikro przedsiębiorcy.

Zmiany dostosowujące do nowego kodeksu celnego unii europejskiej

Szereg zmian w procedurach importu i eksportu towarów dotyczy podatników w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.).

W przypadku gdy towary zostaną objęte z momentem ich wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej jedną z następujących procedur:

 • uszlachetniania czynnego,
 • odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych,
 • składowania celnego,
 • tranzytu, w tym także składowaniem czasowym przed objęciem towarów jedną z procedur celnych,
 • wolnego obszaru celnego

- miejscem importu takich towarów jest terytorium państwa członkowskiego, na którym towary te przestaną podlegać tym procedurom.

Inne zmiany dotyczą procedury scentralizowanej, stosowania uproszczeń celnych oraz ustalania podstaw opodatkowania w przypadku tych procedur.