Wysyłka VAT-7 w niewłaściwej/starej wersji

Ministerstwo Finansów aktualizuje co jakiś czas wzory deklaracji VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D) czyniąc system podatkowy tym bardziej skomplikowanym. Rzadko zdarzy się nieformalny telefon z urzędu skarbowego z informacją, że „deklarację złożono na niewłaściwym druku” i z prośbą o zmianę. Zdecydowanie częściej może dojść do formalnego poinformowania podatnika o popełnionym błędzie.

Powyższy problem wynika z obowiązku składania deklaracji podatkowej na formularzu sporządzonym według ustalonego wzoru. Wzór deklaracji VAT-7 nie jest dostępny w ustawie o podatku VAT, lecz w rozporządzeniu wydanym na podstawie ustawy celem jej wykonania, w tym celem wprowadzenia odpowiednich druków.

Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia aktualnych druków deklaracji VAT  następuje z reguły w następujący sposób:

  • wskazuje nowy druk formularza (nową jego wersję) i podaje, że rozporządzenie (zatem i podany w nim nowy druk) obowiązuje od określonej daty (np. 14 dni od dnia ogłoszenia),
  • stanowi w treści, że do określonej daty możliwe jest posługiwanie się drukiem w starej i nowej wersji przy czym obie wersje są akceptowalne a dopiero od pewnej przyszłej daty obowiązkowo należy posługiwać się drukami w nowej wersji. Od tak ustalonej daty obowiązkowo należy sporządzać zeznania podatkowe wyłącznie na nowym druku, a wcześniejsza jego wersja nie stanowi już deklaracji podatkowej (nie jest wskazana w rozporządzeniu jako obowiązujący formularz).

Rozliczenie poprzez nieobowiązujący formularz oznaczać może tyle, że podatnik nie zadeklarował w prawidłowy sposób informacji za dany okres rozliczeniowy. Taki stan powodować może, że organ skarbowy stwierdzi, że:

  • deklaracja w ogóle nie została złożona (bo podatnik nie dokonał tego w prawidłowej formie),
  • istnieje podstawa sporządzenia korekty na aktualnie obowiązującym druku (podatnik dokonał bowiem złożenia określonego oświadczenia, jednak dokonał go w niewłaściwej formie, na nieprawidłowym formularzu).

Zasadność korekty zeznania może budzić pewne wątpliwości ze względu na to, czy podpisanie i złożenie błędnego druku należy w ogóle traktować jako złożenie deklaracji. Jeśli bowiem nie była to deklaracja podatkowa, to w takim przypadku nie ma czego korygować, a w konsekwencji – nie ma podstaw do składania druku korekty, a jedynie pierwotny formularz deklaracji podatkowej, złożony po terminie.

Zdroworozsądkowe podejście do powyższego problemu (wynikające z zasad ogólnych postępowania podatkowego) pozwala jednak uznać, że skoro nie doszło do zaniżenia podstawy opodatkowania lub kwoty podatku (nie doszło do uszczuplenia należności publicznoprawnej), nie jest wymagane złożenie tzw. czynnego żalu, a jedynie korekta pierwotnie złożonego oświadczenia.

Podatnik powiadomiony o błędzie powinien jak najszybciej dokonać korekty składając właściwy druk podając jednocześnie pisemne uzasadnienie przyczyn dokonania zmiany.

W fillUp możesz konwertować starsze wersje deklaracji do aktualnie obowiązujących.

Dzięki temu praktycznemu rozwiązaniu, (konwerter deklaracji) użytkownicy, którzy zaimportują do fillUp (z pliku xml) przykładowo deklarację VAT-7 w wersji 15, będą mogli automatycznie przenieść (konwertować) dane do nowego, aktualnie obowiązującego formularza VAT-7 w wersji 16. Oznacza to, że od tej chwili można to wykonać bez żmudnego przepisywania wcześniej wpisanych kwot i uzupełniania aktualnej wersji formularza od początku. To rozwiązanie przydatne przede wszystkim dla tych z Państwa, których system księgowy, arkusze kalkulacyjne lub inne rozwiązania, generują stare wersje formularzy. Więcej informacji jak działaj konwerter deklaracji znajdą Państwo w dokumentacji - Pomoc: Konwersja formularzy.

Jednocześnie warto pamiętać, by na bieżąco monitorować, jaka jest prawidłowa wersja druku VAT-7 (VAT-7K, VAT-7D), ewentualnie korzystać z programu księgowego na bieżąco aktualizującego wersje składanych deklaracji.

Archiwalne wersje deklaracji VAT-7 >