Termin złożenia VAT-7, termin zapłaty podatku

Deklarację VAT-7 składa się do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Wyjątkowo, mali podatnicy, oraz inni podatnicy, którzy złożą zawiadomienie, mają możliwość rozliczać podatek VAT kwartalnie. W takim przypadku deklarację składają do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, który rozliczają.

Dla celów rozliczenia liczą się kwartały kalendarzowe, a nie okres dowolnych trzech miesięcy po zgłoszeniu kwartalnego systemu rozliczeń. Stąd deklaracje te składa się zawsze za:
I kwartał – do 25 kwietnia,
II kwartał – do 25 lipca,
III kwartał – do 25 października,
IV kwartał – do 25 stycznia.

Podatnik ma dodatkowo obowiązek dokonać korekty w związku prowadzeniem odliczenia na zasadzie proporcji ustalonej w roku poprzednim przy prowadzeniu czynności opodatkowanych i zwolnionych z podatku VAT. W deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D składanej za pierwszy okres rozliczeniowy kolejnego roku dokonuje się korekty w związku z faktycznym wymiarem proporcji danego roku, którego korekta dotyczy. Nie należy wówczas korygować poszczególnych deklaracji VAT-7 składanych w trakcie roku podatkowego.

Zapłata podatku z tytułu korekty następuje w związku ze złożeniem deklaracji za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku, za który dokonywano korekty. Zapłaty podatku w związku z tego typu korektą roczną dokonać należy bez obowiązku uiszczania odsetek za zwłokę.

Uruchom program fillUp online i rozlicz nie tylko VAT-7 ale ponad 4.500 druków 
W programie fillUp zweryfikujesz wygodnie wszystkich kontrahentów jednocześnie i sprawdzisz kilkanaście punktów poprawności pliku JPK_VAT przed jego wysyłką. W JPKomacie fillUp kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillUp, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK oraz deklarację VAT-7 lub VAT-7K do urzędu skarbowego. Pobierz program fillUp na komputer i sprawdź 30 dni za darmo >>