Termin wystawiania faktur w 2014 i 2015 r.

Od 2014 r. wystawianie faktur nie wpłynie co do zasady na moment powstania obowiązku podatkowego VAT. Jedynie wyjątkowo termin wystawienia faktury będzie powodował konieczność naliczenia VAT i wykazania go w deklaracji podatkowej. Co do zasady jednak, to data wydania towaru lub wykonania usługi będzie decydowała o tym obowiązku

Zasada ogólna

Fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano towar lub wykonano usługę.

W przypadku, gdy przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część należności, fakturę wystawić należy nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania tej płatności.

Płatność uzyskana po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi nie zmusza do dodatkowego wystawiania faktury.

Faktury można wystawiać również przed dokonaniem czynności opodatkowanej – przed powstaniem obowiązku podatkowego z tytułu jej wykonania  - nie wcześniej jednak niż 30 dni przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi. Ta zasada nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, dla których obowiązek podatkowy powstaje w sposób szczególny, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

Faktur nie można odpowiednio wystawiać wcześniej niż 30 dni przed dniem uzyskania całości lub części płatności uzyskanej przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

Zasada szczególna

Terminy wystawiania faktur zmieniają się jednak w przypadku części czynności.  Wystawia się jew terminach szczególnych w przypadku:

 • usług budowlanych i budowlano – montażowych - nie później niż 30 dni od daty wykonania usługi,
 • dostawy książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1) – nie później niż 60 dni od dnia wydania towarów,
 • czynności polegających na drukowaniu książek (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług – nie później niż 90 dni od dnia wykonania usługi,
 • dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, i świadczenia usług:
  • telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
  • wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy,
  • najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
  • ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
  • stałej obsługi prawnej i biurowej,
  • dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego

-z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.

- nie później niż z dniem upływu terminu płatności, przy czym w ich przypadku zaliczka otrzymana przed wykonaniem usługi nie powoduje obowiązku wystawienia faktury.

W przypadku dostaw książek, gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, fakturę wystawia się nie później niż 120 dnia od pierwszego dnia wydania towarów.

Faktury na żądanie

Czynności zwolnione z VAT oraz wykonywane przez podatników zwolnionych podmiotowo (drobnych podatników, u których wartość sprzedaży nie przekracza 150.000 zł) nie powoduje obowiązku wystawiania faktury. W przypadku jednak zgłoszenia żądania, fakturę taką należy wystawić – i to zarówno na rzecz osoby fizycznej (nie prowadzącej działalności gospodarczej), jak i na rzecz przedsiębiorcy.

Faktura „na żądanie” wystawiana jest nie  później niż:

 • Gdy żądanie faktur zostało zgłoszone w okresie, w którym dokonano czynności (usługi/dostawy) – do 15 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu,
 • Gdy żądanie zgłoszone zostało później – w terminie 15 dni od dnia zgłoszenia żądania.

Zwrot opakowań

W przypadku zwrotów opakowań wymiennych fakturę wystawia się nie później niż:

 • 7 dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania;
 • 60 dnia od dnia wydania opakowania, jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu opakowania.

Czynności wewnątrzwspólnotowe

W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów fakturę wystawić należy nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do tej transakcji. Zaliczka uzyskana z tego tytułu nie powoduje obowiązku wystawienia faktury VAT.

W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie ma obowiązku wystawiania faktury wewnętrznej.

Import usług, świadczenie usług dla którego podatnikiem jest nabywca

W przypadku powyższych usług nie ma obowiązku wystawiania faktury wewnętrznej.

Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, dostawa nieodpłatna zrównana z odpłatną, import towarów

W obu przypadkach podatnik nie ma obowiązku wystawiać faktury wewnętrznej.

Eksport towarów

W eksporcie należy stosować zasadę ogólną wystawiania faktur VAT, zarówno w zakresie wydania towarów, jak i uzyskania zaliczek na poczet dostawy. Fakturę wystawia się więc nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania eksportu lub 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu otrzymania zaliczki.