Rejestracja VAT a deklaracja VAT-7

Rozpoczęcie działalności gospodarczej nie jest równoznaczne z koniecznością składania deklaracji dla celów podatku VAT. Podatnik może wykonywać czynności w ramach zwolnienia podmiotowego. Limit tego zwolnienia dotyczy sprzedaży opodatkowanej i korzystać z niego można do limitu 150.000 zł.

Przed osiągnięciem powyższego limitu sprzedaży podatnik nie składa deklaracji VAT-7. Podatnik może jednak zdecydować, by jeszcze przed osiągnięciem limitu zarejestruje się jako podatnik VAT czynny, co oznacza, że podatnik zaczyna płacić podatek VAT, a tym samym składać deklaracje VAT-7.
Oprócz rejestracji przed osiągnięciem limitu jako podatnik VAT czynny, podatnik ma również możliwość zarejestrować się jako podatnik zwolniony podmiotowo. W tym przypadku nie składa on deklaracji VAT-7 i dopiero po aktualizacji swoich danych dla celów VAT, czyli rejestracji jako VAT czynny lub przekroczenia limitu 150.000 zł zaczyna on płacić VAT, a tym samym składać VAT-7.

Uruchom program fillUp online i rozlicz nie tylko VAT-7 ale ponad 4.500 druków 
W programie fillUp zweryfikujesz wygodnie wszystkich kontrahentów jednocześnie i sprawdzisz kilkanaście punktów poprawności pliku JPK_VAT przed jego wysyłką. W JPKomacie fillUp kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillUp, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK oraz deklarację VAT-7 lub VAT-7K do urzędu skarbowego. Pobierz program fillUp na komputer i sprawdź 30 dni za darmo >>

Podatnik, przed przekroczeniem limitu sprzedaży opodatkowanej 150.000 zł może być zmuszony opłacić podatek VAT. Zwolnienie podmiotowe dotyczy bowiem wyłącznie pewnych czynności, a mianowicie:

 • krajowej dostawy towarów,
 • krajowego świadczenia usług,
 • WDT,
 • eksportu.

Pozostałe czynności opodatkowane nie wpływają na limit zwolnienia (licząc limit podatnik nie uwzględnia obrotu z tytułu tych czynności) i należy je opodatkować odrębnie, niezależnie od limitu zwolnienia. Należy je również wykazać w deklaracjach podatkowych.

Do wartości sprzedaży nie wlicza się:

 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 • odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  • transakcji związanych z nieruchomościami,
  • usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41 ustawy o VAT (głównie usługi finansowe),
  • usług ubezpieczeniowych

                  - jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

 • odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

W przypadku, gdy podatnik wykonuje czynności opodatkowane - import usług lub nabycia towarów dla których jest podatnikiem, przy czym czynności te nie wpływają na limit zwolnienia podmiotowego, powinien dokonać rejestracji dla celów podatku VAT, jako podatnik VAT zwolniony i wykazać je w deklaracji VAT-9M. Jeżeli podatnik zgłosił jedynie wykonywanie wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów a poza WNT korzysta on ze zwolnienia podmiotowego i przekroczy on wartość WNT 50.000 zł rocznie, to transakcję taką wykaże on na druku VAT-8. W obu przypadkach, aż do przekroczenia wartości 150.000 zł (lub do momentu wcześniejszej rejestracji jako podatnik VAT czynny) nie musi on składać druku VAT-7.

Zgłoszenia dla celów VAT, na deklaracji VAT-R (ewentualnie na druku CEiDG-1), dokonuje się:

 • przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, innych niż zwolnione od podatku, w przypadku rozpoczęcia dokonywania tej sprzedaży;
 • przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia podmiotowego do limitu 150.000 zł, w przypadku utraty tego prawa – przekroczenia limitu;
 • przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia podmiotowego lub zwolnienia jako rolnik ryczałtowy, w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia;
 • przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej, w przypadku rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej.

Uwaga

Od 2015 r. nie ma obowiązku potwierdzania rejestracji dla celów podatku VAT na druku VAT-5, w efekcie czego nie trzeba płacić 170 zł opłaty skarbowej.

Deklaracje podatników podatku VAT

W związku z transakcjami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT, podatnicy mają obowiązek składać trzy rodzaje deklaracji. Są to deklaracje rejestracyjne i potwierdzające określony status w podatku VAT, deklaracje składane dla celów rozrachunkowych, za poszczególne okresy rozliczeniowe lub z tytułu dokonania określonej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkowi VAT oraz deklaracje składane dla celów statystycznych, z których złożeniem nie wiąże się obowiązek rozliczenia podatku (deklaracje podsumowujące).

Deklaracje VAT rozliczeniowe i statystyczne
Rozliczeniowe Dla celów statystycznych
VAT-7 Rozliczenie miesięczne VAT-UE Informacja o wykonanych czynnościach wewnątrzwspólnotowych
VAT-7K Rozliczenie kwartalne – mali podatnicy VAT-UE/A Załącznik do VAT-UE dot. WDT
VAT-7D Rozliczenie kwartalne – inni niż mali podatnicy VAT-UE/B Załącznik do VAT-UE dot. WNT
VAT-8 Deklaracja niezarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni, którzy w zgłoszeniu VAT-R zadeklarowali WNT, którzy przekroczyli zwolnienie kwotowe z WNT lub zadeklarowali jego rozliczanie przed przekroczeniem wartości zwolnienia z WNT   VAT-UE/C Załącznik do VAT-UE dot. świadczenia usług między krajami Wspólnoty
VAT-9M Deklaracja miesięczna dla czynności opodatkowanych VAT dla podatników niestosujących VAT-7/VAT-7K/VAT-7D VAT-UEK Korekta informacji VAT-UE
VAT-10 Deklaracja WNT nowego środka transportu    
VAT-11 Deklaracja WDT nowego środka transportu      
VAT-12 Deklaracja TAXI – skrócona (4% VAT)    
VAT-IM Deklaracja dot. importu towarów u podatników stosujących pojedyncze pozwolenie importowe    
VAT-IM/A Załącznik do VAT-IM dot. towarów importowanych    
Deklaracje VAT rejestracyjne i potwierdzające
VAT-R Rejestracja dla celów VAT    
VAT-5 Potwierdzenie rejestracji - od 2015 r. tylko na żądanie rejestrującego się podmiotu    
VAT-5/UE Potwierdzenie rejestracji jako podatnik VAT-UE    
VAT-21 Zawiadomienie o zmianie miejsca opodatkowania przy sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (z Polski)    
VAT-22 Potwierdzenie wywozu nowego środka transportu    
VAT-23 Informacja o WNT nowego środka transportu    
VAT-24 Wniosek o wydanie VAT-25    
VAT-25 Potwierdzenie uiszczenia podatku lub braku obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu do Polski środka transportu    
VAT-Z Wyrejestrowanie z VAT