Odliczenie 50% VAT od paliw – od lipca 2015 r.

Zgodnie z nowymi zasadami, dopuszczalne jest odliczanie podatku VAT w 50% od nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu do samochodów osobowych (decydujący jest wpis w dowodzie rejestracyjnym). Odliczenie 50% VAT od tych paliw obowiązuje automatycznie, tzn. nie trzeba pojazdu zgłaszać do urzędu skarbowego, korzystać z deklaracji VAT-26 lub prowadzić ewidencji przejechanych kilometrów. Samochód osobowy, dla którego stosowane jest odliczenie, można wykorzystywać do działalności mieszanej –zarówno prywatnej, jak i w działalności gospodarczej.  

Dopuszczalne jest również odliczanie podatku VAT w 50% od nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu do samochodów innych niż osobowe, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

  • 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
  • 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
  • 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń) są określane na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Pojazdy, które w dokumentach nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, należy uznać za samochody osobowe.

Do tej pory w przypadku obu rodzajów tych pojazdów podatnik nie miał możliwości odliczać 50% podatku VAT, chyba że złożył oświadczenie VAT-26 i prowadził specjalną ewidencję. Czytaj więcej.

Nie ma przy tym znaczenia, czy auta, do których kupuje się paliwa nabyte zostały po lipcu 2015 r., czy też wcześniej, nie ma znaczenia zatem jakie odliczenie przysługiwało w związku z nabyciem samego pojazdu. W obu przypadkach dopuszczalne jest 50% odliczenie podatku VAT naliczonego.

Faktura za paliwo – data ujęcia w ewidencjach VAT,  numer rejestracyjny na fakturze

Podatnik korzystający z powyższych pojazdów dla celów podatkowych powinien zakupy odpowiednio udokumentować. Obecnie nie ma już obowiązku, umieszczania na fakturze numeru rejestracyjnego pojazdu, do którego tankowane jest paliwo, olej lub gaz.

Ze względu jednak na to, że w firmie może być kilka pojazdów, z których do każdego obowiązywać mogą inne zasady odliczania VAT, warto tę praktykę utrzymać. Uniknie się wówczas wątpliwości, do którą z zasad odliczania stosować do podatku VAT wynikającego z każdej z faktur.

Podatek VAT z faktur z przełomu miesięcy czerwca i lipca odliczać należy w zależności od tego, w którym z okresów rozliczeniowych u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy z tytułu transakcji. Zakup paliwa dokonany do 30 czerwca 2015 r. z fakturą wystawioną w lipcu 2015 r. nie pozwala na odliczenie 50% VAT. Obowiązek podatkowy u sprzedawcy z tytułu opisanej czynności powstał bowiem przed 1 lipca 2015 r., stąd też według dotychczasowego stanu prawnego należy oceniać prawo do odliczenia VAT u nabywcy, nawet jeśli faktycznie odliczy on VAT za okresy rozliczeniowe następujące po czerwcu 2015 r. Jak wskazało w swoich wyjaśnieniach co do odliczania VAT od wydatków na paliwa do samochodów Ministerstwo Finansów, moment wystawienia faktury nie ma znaczenia dla ustalenia prawa do odliczenia, otrzymanie faktury ma jedynie znaczenie dla momentu zrealizowania prawa do odliczenia.

Koszty uzyskania przychodów

Odliczając 50% VAT od nabycia paliwa, oleju napędowego lub gazu do pojazdów wskazanych powyżej, jednostka może zaliczać do kosztów podatkowych wyłącznie kwotę netto wydatku oraz pozostałą kwotę 50% nieodliczonego podatku VAT.

Wydatek poniesiony na paliwo musi być poniesiony w celu uzyskania, zachowania, lub zabezpieczenia źródła przychodów. W innym wypadku, np. przy wykorzystywaniu pojazdu dla celów prywatnych, koszt nie może wystąpić.

Deklaracja VAT a odliczenie 50% VAT od samochodów

Wydatki na paliwo, olej napędowy i gaz do pojazdów, przy których nabyciu dopuszczalne jest odliczenie 50% podatku VAT, ująć należy w części D.2 – nabycie towarów i usług pozostałych. Wartość netto określić należy jako cała kwota netto wskazana na fakturze. Niepoprawnym okazać się może podanie jedynie 50% kwoty netto. Nie należy natomiast doliczać do kwoty netto 50% VAT nieodliczanego. W pozycji „podatek VAT do odliczenia” wskazać należy wyłącznie 50% podatku zawartego w fakturze – czyli kwotę faktycznie odliczaną w danym okresie rozliczeniowym, za który sporządzana jest deklaracja VAT.