Odliczenia VAT w 2014 i 2015 r.

Zasady odliczeń podatku VAT w 2014 i 2015 r. ustalane są według zasad wskazanych poniżej.

Warunek nr I – otrzymałem fakturę VAT

Nie można dokonać odliczenia wcześniej niż w okresie rozliczeniowym,  w którym podatnik posiada otrzymaną od kontrahenta fakturę VAT dotyczącą danej czynności opodatkowanej.

Warunek nr II – obowiązek podatkowy u dostawcy

Sama faktura VAT nie pozwala na odliczenie podatku VAT. Odliczenie to przysługuje dopiero w rozliczeniu za okres, w którym u dostawcy towarów lub wykonawcy usługi powstał obowiązek podatkowy z tytułu wykonanej usługi (wydanego towaru). Oznacza to jednocześnie, że faktura wystawiona przed terminem powstania obowiązku podatkowego i otrzymana przez nabywcę przed datą powstania obowiązku podatkowego u dostawcy, nie spowoduje prawa odliczenia podatku VAT.

Prawo odliczenia w okresach następnych

W przypadku, gdy podatnik nie odliczy VAT w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy u dostawcy nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym uzyskał fakturę, to ma prawo dokonać tego odliczenia na bieżąco również w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych, następujących bezpośrednio po okresie, w którym to prawo wystąpiło.

Jeżeli podatnik nie dokona takiego odliczenia, to nadal przysługuje mu prawo korekty deklaracji VAT, przez okres 5 lat, licząc od początku roku, w którym uzyskano prawo odliczenia.

Jeżeli w okresie rozliczeniowym podatnik nie wykonywał czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz nie wykonywał czynności poza terytorium kraju kwotę podatku naliczonego może przenieść do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy.

Transakcje wewnątrzwspólnotowe – zasada szczególna

W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego prawo odliczenia VAT przysługuje w okresie, w którym powstaje obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, czyli w okresie, na który przypada data wystawienia faktury, nie później niż 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu nabycia, pod warunkiem że podatnik:

  • otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy,
  • uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek.

W przypadku nieotrzymania w terminie powyższym faktury dokumentującej dostawę towarów, stanowiącą u podatnika wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, podatnik jest obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ten termin.

Otrzymanie przez podatnika faktury dokumentującej dostawę towarów, stanowiącą u podatnika wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie późniejszym upoważnia podatnika do odpowiedniego powiększenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał tę fakturę.

Podatnik ma prawo dokonać odliczenia również w jednym z dwóch kolejnych okresach lub dokonać korekty odliczenia przez 5 lat, licząc jednak to prawo od końca roku, w którym powstało prawo odliczenia VAT. 

Otrzymywane faktury korygujące

Faktury korygujące otrzymywane od sprzedawcy należy ujmować na bieżąco (w okresie ich otrzymania), jeżeli są to zarówno faktury zmniejszające kwotę podatku do odliczenia.

W przypadku faktur podwyższających wartość odliczanego VAT ująć fakturę należy u nabywcy w okresie, w którym u dostawcy powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu, nie wcześniej niż w okresie otrzymania potwierdzenia uzyskania przez niego faktury korygującej.

W przypadku, gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę korygującą obniżającą wartość naliczanego VAT u sprzedawcy i obniżającą wartość odliczenia u nabywcy, nabywca jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał. Jeżeli nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

W przypadku, gdy podatnik, mimo udokumentowanej próby dostarczenia mu faktury korygującej, nie otrzymał jej, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dowiedział się o warunkach, na jakich transakcja została zrealizowana.

UWAGA - sprzedaż mieszana w 2015 r.

Należy spodziewać się, że w 2015 r. nastąpi zmiana zasad odliczeń u podatników prowadzących sprzedaż mieszaną (opodatkowaną i zwolnioną z podatku. W szczególności konieczne będzie wstępne uzgadnianie proporcji, w jakiej podatnikowi przysługiwać ma prawo odliczania podatku.

fillup.pl http://fillup.pl/epcms/img/1/fillup-logotype.png fillUp to przyjazny program do formularzy, w którym znajdziesz >2000 druków. Szybko i łatwo uzupełnij dowolny druk, wzór, deklarację lub formularz! VAT-7 (15) (archiwalny) Deklaracja dla podatku od towarów i usług 4.3 5 10