Obowiązek wysyłki e-deklaracji VAT zmiany w 2017

Zmiany w podatku VAT w 2017 r. wprowadzają obowiązek wysyłki wszystkich deklaracji VAT wyłącznie w formie e-deklaracji.

Jedną z podstawowych zmian, jakie czekają rozliczających podatek VAT przedsiębiorców w 2017 r., będzie obowiązkowa wysyłka deklaracji VAT przez Internet. Zmiana dotknie nie tylko podstawowe deklaracje VAT-7, VAT-7k i VAT-7D, których wysyłka będzie możliwa jedynie elektronicznie, ale wszelkich innych deklaracji i informacji VAT.

To kolejna, po wprowadzeniu obowiązku elektronicznej formy raportowania ewidencji VAT pliki JPK, zmiana zmuszająca przedsiębiorców do posługiwania się w kontaktach z organami skarbowymi siecią internet. Metoda zdaniem Ministerstwa Finansów ma usprawnić proces odczytywania danych z deklaracji podatkowych. Dla przedsiębiorców wiąże się ona z dodatkowym obowiązkiem posiadania płatnego e-podpisu oraz utrzymywania stabilnego dostępu do Internetu.

Dotychczas podatnicy VAT mieli prawo korzystać z elektronicznej wysyłki deklaracji VAT oraz informacji podatkowych VAT do urzędów skarbowych. Posiadali oni zatem kilka podstawowych metod raportowania VAT przed organami skarbowymi:

 • tradycyjną i podstawową metodę – przekazanie deklaracji w urzędzie, w okienku podawczym,
 • wysyłkę listem poleconym poczty polskiej z potwierdzeniem nadania (pismo uznaje się za doręczone w dacie jego wysyłki),
 • wysyłkę za pośrednictwem innego doręczyciela (pismo uznaje się za doręczone w dacie jego odbioru przez organ podatkowy),
 • wysyłkę przez Internet.

W przypadku wybrania elektronicznej wysyłki niektórych druków VAT, do 2017 r. możliwe było wydłużenie czasu na ich złożenie (np. VAT-UE należy wysyłać do 15 dnia miesiąca, ale przy wykorzystaniu sieci Internet termin zostaje zachowany, gdy wysyłka odbędzie się do 25 dnia miesiąca). Obecnie zasada ta nie będzie już stosowana.

Od 1 stycznia 2017 r. wysyłka deklaracji i informacji VAT odbywać będzie się wyłącznie w formie elektronicznej. W przypadku osób fizycznych będących podatnikami podatku VAT, wysyłka:

 • deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7), (VAT-7K), (VAT-7D);
 • informacji podsumowującej/korekty informacji podsumowującej w obrocie krajowym (VAT-27);
 • informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE);
 • korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UEK).
 • deklaracji VAP-1;

- może odbywać się elektroniczne bez konieczności nabywania tradycyjnego e-podpisu (kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Zastąpi go zestaw danych autoryzujących podatnika składającego deklarację VAT:

 • NIP/PESEL,
 • Imię,
 • Nazwisko,
 • Data urodzenia,
 • Kwota przychodu z deklaracji PIT za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania deklaracji lub podań albo wartość „0” (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń.

Podatnik przy wysyłce może skorzystać również z tradycyjnego e-podpisu (kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Zatem od niego zależeć będzie, czy przy wysyłce powyższych siedmiu deklaracji i informacji VAT korzystać będzie z kwalifikowanego podpisu elektronicznego czy też z zestawu danych autoryzujących. Pierwsza z opcji będzie wykorzystywana przez większych podatników, którzy stosują już kwalifikowany podpis przy innych kontaktach z urzędami.
W przypadku podatników CIT składających wszelkie deklaracje VAT oraz w przypadku składania przez podatników PIT innych niż wskazane powyżej deklaracji VAT, wysyłka możliwa będzie wyłącznie przez Internet przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zmiana ma wejść w życie od 1 stycznia 2017 r. łącznie z szeregiem innych nowelizacji ustawy o VAT, mających za zadanie uszczelnić zasady poboru podatku od towarów i usług oraz doprecyzować przepisy tej ustawy.

W odniesieniu do okresów rozliczeniowych przypadających od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. elektronicznej formy wysyłki deklaracji VAT nie stosuje się w stosunku do podatników, którzy nie są:

 • obowiązani do zarejestrowania się jako podatnik VAT UE;
 • dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust.! pkt 7 i 8, lub nabywcą tych towarów lub usług;
 • obowiązani, zgodnie z art. 45ba ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm. 6 )) lub art. 27 ust. Ic ustawy zdnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm. 7 )), do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, czyli są obowiązani sporządzić informację lub roczne obliczenie podatku za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników.