Nowelizacja VAT z 1.12.2016 r. - zmiany w VAT od 2017 r.

Kompleksowa nowelizacja podatku VAT, Ustawa z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 2024), która w większość nowych przepisów wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. obejmuje m.in. rozszerzenie odpowiedzialności za błędy w rozliczeniach VAT, zmianę zasad odliczania podatku oraz terminy uzyskania jego zwrotu, modyfikacje w rejestracji oraz wykreśleniach z ewidencji podatników VAT czy też inne metody rozliczeń nabycia elektroniki oraz usług budowlanych.

Podatnicy muszą pamiętać, że zmiany obejmą wiele dziedzin rozliczeń podatku VAT. Stąd niezależnie od statusu (VAT czynny, VAT zwolniony, sprzedaż zwolniona z VAT ze względu na niski obrót), czy rodzaju transakcji, powinni oni sprawdzić zmiany pod kontem własnej sytuacji podatkowej. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich.

Dodatkowa sankcja za unikanie podatku VAT nawet do 100% wartości zaległego podatku

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe zostanie nałożone na podatnika w sytuacji, gdy w złożonej deklaracji wykazał kwotę zobowiązania podatkowego zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego lub kwotę różnicy podatku, do obniżenia podatku należnego za następne okresy w nieprawidłowej wysokości (wyższą lub niższą od należnej. Podobnie sankcja dotyczyć będzie przypadku, gdy podatnik wykazał kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego, lub kwotę różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy, a powinien wykazać kwotę zobowiązania podatkowego podlegającą wpłacie do urzędu
skarbowego. Tak samo sankcja wystąpi, gdy podatnik nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego.

Sankcja wynosić będzie 30% kwoty stwierdzonej nieprawidłowości, niemniej wzrośnie ona do 100% jej wartości w razie stwierdzenia, że zawyżona kwota podatku naliczonego wynika z faktur, które:

 • zostały wystawione przez podmiot nieistniejący,
 • stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,
 • podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla
  których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
 • potwierdzają czynności, które uznaje się za bezprawne lub wykonane w razie błędu co do treści czynności prawnej.

Koniec z deklaracjami VAT-7D

Z rozliczenia kwartalnego podatku VAT nie będą mogły korzystać inne podmioty, niż posiadające status małych podatników. W efekcie z kwartalnego rozliczenia skorzystają wyłącznie mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową. VAT-7K złożą również mali podatnicy, którzy nie zdecydowali się na tę formę rozliczenia, pod warunkiem jednak, że decyzję podjęli po 12 miesiącach prowadzenia działalności zarejestrowanej dla celów VAT oraz że nie rozliczają dostaw objętych odpowiedzialnością solidarną w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach, chyba że ich łączna wartość bez kwoty podatku nie przekroczyła w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.

Utrudniony zwrot podatku VAT w terminie 25 dni

Dotychczas na wniosek podatnika możliwy był zwrot podatku w przyspieszonym terminie 25 dni (pod warunkiem przede wszystkim, że zwrot wynikał z faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone). Obecnie przyspieszony zwrot VAT w terminie 25 dni możliwy będzie, gdy kwoty nierozliczone w poprzednich okresach rozliczeniowych wynikają z:

 1. faktur dokumentujących należności w całości zapłaconych za pośrednictwem rachunku bankowego albo rachunku w SKOK,
 2. pozostałych faktur dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych
  należności nie przekracza I 5 000 zł,
 3. dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, podatkowych i zostały przez podatnika zapłacone,
 4. importu towarów rozliczanego w procedurze uproszczonej (art. 33a), wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji.

Ponadto zwrot przyspieszony możliwy jest, gdy:

 1. kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji, nie przekracza 3 000 zł,
 2. podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające dokonanie
  przelewów z użyciem rachunku bankowego lub SKOKu,
 3. podatnik przez 2 kolejne lata poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:
  • był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
  • składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT,
  • nie posiadał zaległości w podatkach stanowiących dochód budżetu
   państwa w kwocie przekraczającej 20 000 zł.

Więcej transakcji objętych odpowiedzialnością solidarną

Odpowiedzialność solidarna nabywcy i kupującego za zaległości w zapłacie podatku dotyczyć będzie kolejnych towarów. Do towarów dodanych do objętych tą formą odpowiedzialności dodano folię typu stretch, dyski twarde HDD, dyski SSD, części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich z
platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii. w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym.

Zwolnienie podmiotowe VAT limit 200.000 zł zamiast 150.000 zł. Kaucja gwarancyjna od rejestracji

Podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży w 2016 r. była wyższa niż 150 000 zł i nie przekroczyła 200 000 zł. mogą skorzystać z nowego limitu zwolnienia – do limitu 200.000 zł sprzedaży opodatkowanej. Podobnie ze zwolnienia skorzystać mogą podatnicy rozpoczynający w 2016 r. wykonywanie czynności opodatkowanych, u których łączna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczyła 150 000 zł i nie przekroczyła 200 000 zł.

Deklaracje VAT prawie wyłącznie elektronicznie

Zmiana dotyczy wysyłki wyłącznie w formie elektronicznej deklaracji i informacji VAT. Elektronicznie wysyłać należy następujące deklaracje VAT i informacje podsumowujące VAT: VAT-7, VAT-7K, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-13, VAT-14, VAT-8, VAT-9M, VAT-UE, VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UE/C, VAT-22, VAT-23, VAT-26, VAT-27, VAT-28.

W okresie styczeń – grudzień 2017 r. obowiązek wysyłki deklaracji elektronicznie nie obejmuje podatników, którzy:

 • nie muszą zarejestrować się jako podatnik VAT UE;
 • nie są dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca
  zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT lub nabywcą tych towarów lub usług;
 • nie muszą składać deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia
  podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej w podatku PIT i CIT elektronicznie ze względu na to, że pozostają płatnikiem podatku dla nie więcej niż 5 podatników.

Pozostali podatnicy z e-deklaracji korzystać będą od 2018 r.

Nabycie procesorów, niekompletnych wyrobów jubilerskich i złomu biżuterii, odpady i złom metali nieszlachetnych oraz usług budowlanych objęte odwrotnym obciążeniem

Nie sprzedawca, lecz nabywca towarów lub usług będzie obowiązany do naliczenia podatku VAT w przypadku większej ilości transakcji. Warunkiem opodatkowania transakcji u nabywcy jest fakt, że sprzedawca jak i nabywca są podatnikami podatku VAT czynnymi i transakcja nie jest zwolniona z opodatkowania. Dodatkowym warunkiem jest, by łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł.

W przypadku usług budowlanych odwrotne obciążenie stosuje się, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.

Przedstawiciele rejestrujący podmiot odpowiedzialni solidarnie za jego zobowiązania

W przypadku rejestracji podmiotu przez pełnomocnika odpowiedzialnym za zobowiązania w podatku VAT przez pierwszy okres swojej działalności były nie tylko rejestrowany, ale również przedstawiciel podmiotu, dokonujący rejestracji. Odpowiedzialność solidarna pełnomocnika wraz z zarejestrowanym podatnikiem dotyczy zaległości podatkowych powstałych w związku z czynnościami wykonanymi w ciągu pierwszych 6 miesięcy od zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego. Nie przekracza 1O-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i nie dotyczy sytuacji, gdy powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z uczestnictwem podmiotu dokonującego sprzedaży w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.