VAT-7/VAT-7K/VAT-7D a handel towarami wrażliwymi

Zmiana zasad rozliczania podatku VAT spowodowała solidarną odpowiedzialność nabywcy i sprzedawcy w przypadku obrotu towarami wrażliwymi. Obrót tymi towarami powoduje również ryzyko u ich sprzedawcy powstania obowiązku rozliczeń kwartalnych na rzecz składania deklaracji miesięcznych i miesięcznego rozliczania podatku.

Obrót towarami wrażliwymi dotyczy transakcji na rynku stali, złota oraz paliw, oleju napędowego i gazu przewodowego, a od 2015 r. - również rynku laptopów, tabletów czy smartfonów.

Obowiązek rezygnacji z kwartalnych rozliczeń podatku VAT dotyczy zarówno podatników składających kwartalne deklaracje stosując metodę kasową (VAT-7K), jak i podatników rozliczających się kwartalnie nie stosując kasowej metody właściwej dla małych podatników (VAT-7D).

Kwartalnego rozliczenia VAT (składania deklaracji, rozliczania podatku) nie stosuje się w przypadku podatników, gdy dokonali oni:

  • w danym kwartale lub
  • w poprzedzających go czterech kwartałach

- dostaw towarów wrażliwych określonych załącznikiem nr 13 do ustawy o VAT (wyroby stalowe, złoto nieprzerobione, paliwa). 

Wyjątkowo dostawy takie mogą być prowadzone bez konieczności zmiany systemu składania deklaracji VAT z kwartalnego na miesięczny pod warunkiem, że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu wskazanym powyżej (danym miesiącu, za który składana jest deklaracja lub jednym z czterech miesięcy go poprzedzających) kwoty 50 000 zł (bez kwoty podatku), a jeżeli przekroczyła tę kwotę, nie przekroczyła kwoty odpowiadającej 1% wartości ich sprzedaży bez kwoty podatku.

W przypadku łącznej wartości dostaw przekraczającej 50.000 zł, podatnik ma obowiązek składać deklaracje podatkowe za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału:

  • w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału, w przypadku gdy przekroczenie nastąpiło w drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc składana jest w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału,
  • następujący po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału.

Podatnicy, u których obowiązek miesięcznego rozliczania podatku VAT powstał w drugim miesiącu kwartału obowiązani są wpłacać podatek VAT za pierwszy miesiąc w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału, w którym przekroczono kwotę, zatem łącznie z podatkiem za drugi miesiąc. 

W przypadku przekroczenia kwot w pierwszym lub trzecim miesiącu kwartału – podatek należy zapłacić w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po tym okresie. W przypadku przekroczenia kwoty w trzecim miesiącu – zapłaty za kwartał dokonuje się jeszcze standardowo (za cały kwartał), natomiast następny kwartał i kolejne okresy rozliczeniowe rozlicza się już miesięcznie – do 25 miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy.

Uwaga

Planuje się wprowadzić określone limity kwotowe, powyżej których dochodzić będzie do rozliczania transakcji jako opodatkowane u nabywców. Proponowany limit dzienny to kwoty 20.000 zł. Zmiana ta ma zostać wprowadzona w życie w roku 2015, przy czym na dzień 1 stycznia jest w fazie projektu ustawy.